Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2015 painting■
No4(oil painting・print art)
Nakamichi Fumio
Tsuioku・
F100


Nagase Izumi
Hajimari wa1kara
30


Nishino Mika・
MASK II・
F100


Hatakeyama Hiroshi
Hoppo Aika
F100


Fukuda Takeshi
Taete Ikutabi no Aki・
S100


Fujita Kanoko
Shosyu・
F100


藤原 葵・


Funaki Akiko
Kaze no Screen
S80


Funaki Koichi
view-15・
M60


Honjo Eiichi
Chokokai race・
F80


Matsumura Rokuya
SCENE-III・Kehai・
S100


Marutani Megumi
Tazawa・
Ki no Utsuroi・
F30


Mitani Ayako
Scarlet・
S80


Mino Toshiyuki
AREA-Toride・
F100


Miyakoshi Ryuichi・In the woods・
F50


Murakami Ayaru
Anemone
S80


Morita Keiko
Sora no Fushigi・
F50


Yanagisawa Kunko・
Sou(III)・
F100


Yamagata Hachiro
Matsuharu・
P150


Yoshida Yasuo
Chikasuiryu・
F50


Watanabe Fukiko・
Jakusekikoka・
S80