Akita Fine Artists Association exhibition          

■59th Akita Fine Artists Association exhibition2015 (prize winning works)

List of prize winning works

Matsuyama Keiko・Hekiei・
Encouraging prize


羽深進・
幻影
彩画堂賞


Taguchi Akiko・
Piero・
Prize


Kumagai Kazuko・
Senjo・
Prize


Sato Yoko・
MUkashi Monogatari・
Prize


Ootsuka Naoko・
Akebono・
Encouraging prize


Hiraga Tomiko・
Remember ROMA I・
Bunendo prize


Oozutsumi Kazuko・
Itsuka Sakumade・
Prize


Shibata Kuniko・
Boshizo・
Prize


Endo Reiichi・
Hizashi no Machi・
Prize


Narita Tetsuya・
Ketsuwaku・
Encouraging prize


Kobayashi Ken・
Haha to Ko・
Oikawabigeido prize


Sato Noritomo・
Mabatakino Aidani TokiwaSugi・Prize


Takahashi Junji・
Amaryllis to Rafu・
Prize


Sugano Yukie・
IkeiXII・
Saigado prize


Narita Tetsuya・
Fuyugomori・
Prize


Kato Kaori・
Byakko Sora wo Tobu・Prize


Saito Eimi・
Na no Hana・
Prize