Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2013 painting■
No3(oil painting・print art)
Kimura Katsumi・
Tobenai Tenshi・
F100


Kiyama Kei・
Toki no Rasen「Kikyuu」・
F80


Kudo Kazuo・
Kosumosu・
130×52.5cm


Kotanagi Noriko・
Taiyo karano Messe-ji(A)・S100


Kodama Ritsuko・
Nagisa no Yuuhi・
F30


Saito Akemi・
Ikiru・
F80


Saito Kyoko・
Toruso-1・
F80


Saito Noboru・
Moku.Moku・・・・
F30


Sasaki Atsuko・
IkarosuII・
F100


Sasaki Shingo・
Aru Fukei・
UmibeV・F100


Sasaki Hisataka・
Kaze no Nabige-syonn’13・F130


Sato Sohei・
Sora@・
F80


Sato Megumi・
Jikuu・
S100


Shibuya Shigehiro・
Hyoketsu・
S50


George Jarvis・
Kankon・
F100


Suzuki Tsukasa・
Kumowo Mita Hini・
P40


Takahashi Akiko・
Odoru Nami・
P50


Taguchi Atsuko・
’13 SPACE1・
F100


Taguchi Masako・
Kei・
F100


Tamao Keiko・
Gogo・
F120