Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2012 painting■
No4(oil painting・print art)
Tsutsui Yoshiaki
Katashiroユ12
40P


Togashi Koichi
Xnen・Yayoi no Akanesora 100P


Togashi Hideko
Matsu
100S


Naito Akira
Natsu no Nagori
100F


Nakamichi Humio
Wakimotohama Tsuioku
100F


Nagase Izumi
Roppyakukinsei no
130


Nitta Chima
Takujo no Seibutsu tachi
50F


Hashimoto Etsuko
Aru Hi
100F


Hatakeyama Hiroshi
Hoppo Aika
100S


Fukuda Takeshi
Minoru no Kaisou
100S


Fujita Kanoko
Watashi no Jikan
100F


Fujiwara Aoi
Kohii ga aru Fukei
30F


Funaki Akiko
Kaze no Screen
100F


Funaki Koichi
Yume no Tocyuu
40S


Honjo Eiichi
Sepia no Sanyo
100F


Matsumura Rokuya
Hakuso'12-M
100S


Maruya Megumi
Chi・Utsukushima・
Fukushima 130F


Mitani Ayako
Kyokuu
80F


Mino Toshiyuki
PLANT'12-1
100F


Murakami Ayaru
Gesshoku no Yoru
100S


Morita Keiko
Sora
100P


Yamagata Hachiro
Aki no Hi
50F


Yoshida Yasuo
Tabidachi
100F


Watanabe Kikuzo
Yukiguni Yukyu
130F