Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2012 painting■
No3(oil painting・print art)
Kimura Katsumi
Izukoe
100F


Kiyama Kei
Toki no Rasen(tou)
80F


Kudo Eibin
Gyoshi 11.3.11
50F


Kudo Kazuo
Kosumosu
80S


Kotanagi Noriko
Taiyokarano Message
100S


Kodama Ritsuko
Daisekkei Shako
100S


Kobayashi Minoru
Oka
80F


Saito Akemi
Ikiru
80F


Saito Kyoko
Jikuu no Tobira
100F


Saito Noboru
Moku・Moku・・2012
182×117cm


Sasaki Atsuko
Ikarosu2
50F


Sasaki Shingo
Aru Fukei・Yuki2
100F


Sasaki Hisataka
Kaze no Navigation'12
130F


Sato Sohei
Waga Chikyu
100F 


Sato Megumi
Jiku
100S


Shibuya Shigehiro
Hakurisuru Koku2
100F


George Jarvis
Ringo
100F 


Sugano Misao
Kutsumonogatari
100S


Suzuki Tsukasa
Jikan Hiko A2012
100S


Suzuki Miyako
Yosei chan
50F


Takahashi Akiko
Hensho Unosaki 20R
100F


Taguchi Atsuko
'12 SPACE I
100F


Taguchi Masako
Sugomori
100F


Tamao Keiko
Gogo
100S