Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2011 painting■
No4(oil painting・print art)
51 Tsutsui Yoshiaki
Ubusuna
30F


52 Togashi Koichi
Aru Riron2011-I
100P


53 Togashi Hideko


54 Naito Akira
Ecyu-do・Futari
100F


55 Nakamichi Humio
Wakimotohama Tsuioku
100F


56 Nagase Izumi
Kanotou-I
191×162cm


57 Nitta Chima
Bohemia no dekanta to Kara- 100F


58 Hashimoto Etsuko
Kokoromoyo
100F


59 Hatakeyama Hiroshi
Hoppo Aika
100F


60 Fukuda Takeshi
Hidamari
100S


61 Fujita Kanoko
Toki no Kioku
100F


62 Fujiwara Aoi


63 Funaki Akiko
Kaze no Screen
100F


64 Funaki Koichi
Toorimichi
80F


65 Honjo Eiichi
Yama wa Kataru
100F


66 Matsumura Rokuya
Hakusoユ11-K
100S


67 Marutani Megumi
Chi・Kotowari
100F


68 Mitani Ayako
BLOOM
80F


69 Mino Toshiyuki
PLANT
100F


70 Murakami Ayaru
Flower
100F


71 Morita Keiko
Kioku
100F


72 Yamagata Hachiro
Garan
150P


73 Yuri Yaichi


74 Yoshida Yasuo
Shinkai kara
50F


75 Yoneya Yuko
Saigetsu
70×50cm


76 Watanabe Kikuzo
Yukiguni Yukyu
130F