Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2011 painting■
No3(oil painting・print art)
26 Kiyama Kei
Toki no Rasen(Moui)
80F


27 Kimura Katsumi


28 Kudo Kazuo
Kosumosu(Shojie)
180×90cm


29 Kudo Eibin
Gyoshi
50F


30 Kotanagi Noriko
Taiyokarano Message
100S


31 Kodama Ritsuko
Toki
100S


32 Kobayashi Minoru
Misaki
80F


33 Saito Kyoko
Toruso I
50


34 Saito Noboru
Moku・Moku
60F


35 Sakamoto Masako
Satoyama no Minka
100F


36 Sasaki Atsuko
Amazonesu
Henkei30


37 Sasaki Shingo
Aru Fukei・Umiユ11
100F


38 Sasaki Hisataka
Kaze no Navigation’11
130F


39 Sato Kaname
Seiryo
100F


40 Sato Sohei
Hi wa mata Noboru
100F


41 Sato Megumi
Jiku
130F


42 Shibuya Shigehiro
Kuroi Senrutsu
100F


43 George Jarvis
Imakoso Iru
100F


44 Sugano Misao
Kutsumonogatari
100S


45 Suzuki Tsukasa
Sakura1104K
150P


46 Suzuki Miyako


47 Senbokuya Seiko


48 Taguchi Atsuko
’11 SPACE I
100F


49 Taguchi Masako
Poemu
100F


50 Tamao Keiko
Boku no Ashita
130F