Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2010 painting■
No4(oil painting・print art)


51 Tsutsui Yoshiaki
Tazukiユ10
30F


52 Togashi Koichi
Aru Kozu-2010-I
100F


53 Togashi Hideko
[Matsu]
100F


54 Naito Akira
Aoi One-piece
80F


55 Nakamichi Humio
Wakimotohama
100F


56 Nagase Izumi
Tora no Toshi Sono Ni
130F


57 Nitta Chima
Uzbekistan no Wain Tsubo 30F


58 Hashimoto Etsuko
Kokoromoyo
100F


59 Hatakeyama Hiroshi
Hoppo Aika
100S


60 Fukuda Takeshi
Kashima Nagashi
100S


61 Fujita Kanoko
Meiso
100F


62 Fujiwara Aoi
Okikae
50F


63 Funaki Akiko
Kaze no Screen
100F


64 Funaki Koichi
Shumatsu Shelter
50F


65 Honjo Eiichi
Aru Jokei
100F


66 Matsumura Rokuya
Hakuso-10
100S


67 Marutani Megumi
Chi・Yuragi
30F


68 Mitani Ayako
Jakkou
80F


69 Mino Toshiyuki
PLANT10
100F


70 Murakami Ayaru
Spring
100F


71 Morita Keiko
Suicyu Fu
100F


72 Yamagata Hachiro
Machikado
150P


73 Yuri Yaichi
kita no Shiki
30F


74 Yoshida Yasuo
Sei no Kigen
100F


75 Yoneya Yuko
Shimobi
47×73cm


76 Watanabe Kikuzo
Yukiguni Yukyu
130F