Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2010 painting■
No3(oil painting・print art)


26 Kiyama Kei
Toki no Rasen(Kin)
80F


27 Kimura Katsumi
Hana Kazari
100F


28 Kudo Kazuo
HANA
162×65.2cm


29 Kudo Eibin
Michinoku no,,,,
60S


30 Kotanagi noriko
Taiyokarano Message
100S


31 Kodama Ritsuko
Alpes Tanbo
130F


32 Kobayashi Minoru
Oga
80F


33 Saito Kyoko
Draping
80F


34 Saito Noboru
Moku・Moku・Moku
145×91cm


35 Sakamoto Masako
Yamazato no Minka
100F


36 Sasaki Atsuko
Ikaros
120P


37 Sasaki Shingo
Aru Fukei・Minato。
100F


38 Sasaki Hisataka
Kaze no Navigation
130F


39 Sato Kaname
Shiosai
100F


40 Sato Sohei
Soten
100F 


41 Sato Megumi
Jiku
130F


42 Shibuya Shigehiro
Retsudan
100F


43 George Jarvis
Genjho Kioku
100F 


44 Sugawara Misao
Kutsumonogatari-Walk
100S


45 Suzuki Tsukasa
Sakura1004
150P


46 Suzuki Miyako
Mudai
80F


47 Senbokuya Seiko
be working
130F


48 Taguchi Atsuko
10 SPACE
100F


49 Taguchi Masako
Kei
100F


50 Tamao Keiko
Gogo
120F