Akita Fine Artists Association exhibition          

■Akita Fine Artists Association exhibition2010 sculpture■
No1(sculpture)


Watanabe Shunzo・Sakuhin・70cm h.


Ito Hiromi
Dance
127cm h.


Oomori koji
Koki
100cm h.


Oka kyozo
Sei Sei
225cm h.


Ogasawara Hiroshi
Kiku
150cm h.


Kasahara Yukio
Rakujitsu Umi
35cm h.


Kamata Toshio
NIRVANA
230cm h.


Kudo Nao
2010.03.31
252cm h. 


Koyanagi Chikara
Natsu Hana
105cm h.


Sato Kazuo
Natsu no Hito
160cm h.


Sugawara Akiko
Tsuki Umi
94cm h.


Nishimura Hiroe
Samsara
155cm h.


Minagawa Kazaemon
Onna Yamabushi
120cm h.


Minagawa Yoshihiro
Genryu-Genshi no Tami-
40cm h.


Rei Miyoko
Aoi Jikan
40cm h.


Watanabe Shoji
Kochiku
60cm h.