Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2008 painting■
No4(oil painting・print art)


Nara Hiroshi
Aruhi no gyoko
100F


Nitta Chima
Prague no kyoshu
100F


Hashimoto Etsuko
Tuioku
100F


Hatakeyama Hiroshi
Hoppo aika
100F


Hayata KanichiFujita Kanoko
Aru hi
100F


Funaki Akiko
Kaze no screen
100F


Funaki Koichi
Natsuiro rhythm
60F


Honjo Eiichi
Ushio Kokaifu
100F


Matsumura Rokuya
Hakuso
100S


Marutani Megumi
Hokui40°
30F


Mitani Ayako
Hiten
100S


Mino Toshiyuki
Shizukanaru koku’80
100F


Murakami Ayaru
Spring
100S


Morita Keiko
Kei
100F


Yamagata Hachiro
Rikka
150P


Yamamoto TadashiYuri Yaichi
Kita no machiharu
30F


Yoneya Yuko
Yukinko
73×53cm


Watanabe Kikuzo
Yukiguniyukyu
130F