back         Akita Fine Artists Association       2008.11.27update11

■ Akita Fine Artists Association exhibition2008 ■
(oil painting・print art・sculpture)
■52th exhibition 2008■2008.11.20〜25(9:00ー16:00) ■Akita Prefectural Museum of Art

click on a keyword. display a list of thumbnail .


●painting works1

Aizawa Kenichi
Aihara Noriko
Akiyama Mitsuo
Aso Makiko
◆Abe Aoi
Arakawa koichi

Ando Hiroshi
Igarashi yuko
Ishiguro Atsuko
Ishizuka Non
Ishizuka Yosaku

Ishiyama Ryoichi
Ichikawa Heihachi
Ito Daijiro
Ito Takashi
Ito Yasuo

Ito Yoichiro
Ito Yoshito
Imai Koichi
Urashima Seietsu
Enoki Eriko

Ootomo Keiko
Oohara Masamitsu
Kagabu Kiyoharu
Kashio Nao

Kamei Koreko
Kawamura Akira
Kiyama Kei
Kimura Katsumi
Kudo Kazuo


●painting works2

Kudo Zenichiro
Kudo Eibin 
Kotanagi noriko
◆Kodama Ritsuko
Kobayashi Minoru
Saito Noboru 

Sasaki Atsuko
Sasaki Shingo
Sasaki Hisataka
Sato Kaname
Sato Koso 

Sato Sohei 
Sato Megumi
Shibuya Shigehiro
George Jarvis
Sugano Misao

Suzuki Tsukasa
Suzuki Miyako
Senbokuya Seiko
Takahashi Isao
Takahashi Soji

Taguchi Atsuko
Taguchi Masako
Tamao Keiko 
Tsutsui Yoshiaki
Terui Shigeo 

Togashi Koichi
Togashi Hideko
Naito Akira 
Nakamichi Humio
Nagase Izumi


●painting works3

Nara Hiroshi
Nitta Chima
Hashimoto Etsuko
Hatakeyama Hiroshi
Hayata Kanichi
◆Fujita Kanoko

Fujiwara
Funaki Akiko
Funaki Koichi
Honjo Eiichi
Matsumura Rokuya

Marutani Megumi
Mitani Ayako 
Mino Toshiyuki 
Murakami Ayaru
Morita Keiko 

Yamagata Hachiro
Yamamoto Tadashi
Yuri Yaichi
Yoneya Yuko
Watanabe Kikuzo


●sculpture works

Ito Hiromi 
Oomori koji 
Oka kyozo 
Ogasawara Hiroshi
Kasahara Yukio

Kamata Toshio
Kudo Nao
Koyanagi Chikara
Sato Kazuo 
Nishimura Hiroe
Minagawa Kazaemon

Minagawa Yoshihiro
Rei Miyoko 
Watanabe Shoji 
Watanabe Shunzo

■■■

■List of Members 2008■

11.26update


■Japan-South Korea exchange■


List of prize works

Morita Keiko
Watanabe Fukiko
Ito Toshiro
Shibata Kuniko
Ishikawa Yasuko
Hirano Aiko
Sasaki Ayako
Watanabe Suiko
Kimura Ai
Kudo Natsuki
Iwaya Teruko
Fukuda Takeshi
Yanagisawa Kunko
Kodama Ritsuko
Takeishi Tomio
Nishino Mika
Saito Kyoko
Sakamoto Masako
Yamada Hiroyuki
Fujita Kanoko
Yoshida Yasuo
Ishiyama Kanetaka


Kusanagi Nozomu
Takahashi Mayumimi
Ookura Tomoya
Habuka Akiko
Sugawara Shokichi

■Audition・exhibitionhall■